W Hotel – Scottsdale, AZ (Dec 10)

W Hotel w/ Knick Knack – Scottsdale, AZ (May 21)

W Hotel – Scottsdale, AZ (Mar 12)

W Hotel – Hollywood, CA (Jan 12)

W Hotel – Scottsdale, AZ (Sept 11)

Facebook

Twitter

YouTube

Vimeo

Instagram

Follow Me on Instagram